Một số cách thay thế “I think, I believe”

Posted in Speaking | Tagged , , , , | Leave a comment

[IELTS Speaking] Sử dụng filler language

Posted in Speaking | Tagged , | Leave a comment

[IELTS Speaking] Một vài lời khuyên để học và thi kỹ năng Speaking trong IELTS

Posted in Speaking | Tagged , | Leave a comment

Cách tăng điểm IELTS Speaking

Posted in Speaking | Tagged , | Leave a comment

[IELTS SPEAKING] Ngộ nhận phát âm đúng và luyện tập phát âm sử dụng website Tophonetics

Posted in Speaking | Tagged , , | Leave a comment

Một vài cách dùng của từ ‘WOULD’

Posted in Speaking | Leave a comment

Topic: Describe a change that will help improve your local area

Posted in Speaking | Tagged , | Leave a comment

Những điều chưa ai nói với bạn về IELTS speaking

Posted in Speaking | Tagged , , | Leave a comment

Cách sử dụng từ GET trong IELTS Speaking

Posted in Speaking | Tagged , , | Leave a comment

CÁCH THAY THẾ ĐƠN GIẢN CHO FIRSTLY/SECONDLY

Posted in Speaking | Tagged , | Leave a comment