Trong lúc nói, việc hesitation (ngập ngừng) là không tránh khỏi. Tuy nhiên, dùng filler language có thể hạn chế điều này và như vậy sẽ làm tăng điểm Fluency của bạn.
 
Một số FILLER LANGUAGE  có thể sử dụng:
…kind of…
…you know…
…like…
 
Ví dụ thay vì nói:
Ah… I like ehhr… music because ehhr…. I can always relax by listening ehh… to…. pop music which is on top of my list
Bạn có thể hạn chế hesitation bằng việc dùng filter language một cách tự nhiên:
 
WELL, I like pop music, which is, …YOU KNOW…, a popular kind of music, because, LIKE, I can always relax by listening to …KIND OF… pop music which is on top of my list.
 
Như vậy câu của bạn sẽ có thể xem như không có hesitation và điểm fluency sẽ tăng lên. Tuy nhiên, ví dụ trên mang tính minh họa và cần cố gắng không lạm dụng filler language. Có thể chỉ dùng kỹ thuật này trong Task 3, khi mà độ khó của câu hỏi tăng lên và cần thời gian để suy nghĩ.
 
Chúc các bạn học tốt!
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.