Từ vựng trong task 1 writing và cách sử dụng hiệu quả
– Đinh Thắng-

Hôm nay mình sẽ tổng hợp một số cấu trúc và từ vựng có thể sử dụng trong writing task 1

Điều quan trọng là bạn cần nắm được sự khác nhau giữa các từ này

Nouns

   Sự tăng lên

  a rise
  an increase
  a surge
  a growth
  a peak

  Sự thay đổi liên tục
  a fluctuation
  a variation

  Sự ổn định
  a period of stability
  a plateau

  Sự giảm
  a fall
  a decrease
  a decline
  a dip

Verbs

  to rise

  to increase

  to surge

  to grow

  to peak

  to skyrocket  (tăng rất nhanh)

  to fluctuate

  to vary

  to fall

  to decrease

  to decline

  to dip

  to dive

  to plunge  (giảm rất nhanh) 

Phrases   to show an upward trend
  to show a downward trend
  to hit the highest point
  to hit the lowest point
  to reach a peak
  to show some fluctuation
  to fluctuate wildly
  to remain stable
  to remain static
  to remain unchanged
  to stay constant
  to reach a plateau
  to level off
  to flatten out
  the highest
  the lowest
  the second highest
  the third highestcompared to 
  compared with
  relative to
Adverbs   sharply
  suddenly
  rapidly
  abruptly
  dramatically
  significantly
  steadily
  considerably
  markedly
  slightly
  gently
  gradually
  wildly
Adjectives   sharp
  sudden
  rapid
  abrupt
  dramatic
  steep
  significant
  steady
  considerable
  marked
  slight
  gentle
  gradual

Tuy nhiên, một lời khuyên là bạn không nên cố gắng nhớ tất cả các từ trênHãy chọn 1 vài từ mà bạn thích và quan trọng là tự tra lại nghĩa của chúng trong từ điển để có thể chắc chắn 100% về cách sử dụng chúng.

Sự khác biệt về ý nghĩa giữa một số từ phổ biến trong IELTS writing

Ví dụ:

1. to plunge

Nghĩa gốc trong từ điển: if a price, rate etc plunges, it suddenly decreases by a large amount

Nhân dây bạn có thể học thêm một câu khác trong từ điển

Oil prices have plunged to a new low. 

2. to plummet

Nghĩa gốc trong từ điển: to suddenly and quickly decrease in value or amount

 Ví dụ cần nhớ: 

Profits plummeted from £49 million to £11 million

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.