VIẾT CÂU MANG Ý PHỦ ĐỊNH

– Đinh Thắng-

Mọi người có thể tham khảo một số cách khá đơn giản để diễn đạt câu mang ý phủ định trong IELTS writing

CÁCH 1. Sử dụng từ NOTHING (có thể kèm little phía trước)

Thay vì viết:
Some people argue that the government cannot do anything to change young people’s eating habits. 

 Có thể viết:

It is argued that there is (LITTLE OR) NOTHING that the government can do to change young people’s eating habits.

CÁCH 2. Sử dụng từ FAIL hoặc PREVENT … FROM…

Thay vì viết
Many students cannot achieve their study goals due to poor language skills. 

 Có thể viết 

—Many students FAIL to achieve their study goals due to poor language skills

Hoặc viết

—Poor language skills PREVENT many students FROM achieving their study goals.

Chúc các bạn áp dụng tốt và đạt điểm cao!

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.