Đề thi IELTS Speaking 2017
– Đinh Thắng-

Dưới đây là các topic IELTS Speaking mình tổng hợp từ

 • Học sinh của mình đi thi về
 • Các bạn report lại trên các group IELTS
 • 1 số nguồn khác trên Internet.

CHÚ Ý
– Một số câu hỏi có thể không giống 100% như thi thật nhưng điều này không quan trọng vì giám khảo có thể “make up”- bịa câu hỏi để đánh giá năng lực trả lời của thí sinh. 
– Các bạn chỉ nên dùng tài liệu này để tham khảo, tránh sử dụng nó để học tủ vì một số nguyên nhân sau: 

1. Học tủ có khả năng trúng thấp – nhất là đối với các câu hỏi task 3 vì giám khảo có thể make up câu hỏi. 

2. Rất khó để học thuộc lòng và trả lời đúng y hết như câu trả lời mẫu 
3. Kể cả khi trúng tủ, một số bạn nói không tự nhiên. Task 1 dễ thì nói ậm ừ, đến task 2 nói trôi chảy nhưng task 3 lại ậm ừ giống task 1 -> Giám khảo có quyền nghi ngờ bạn học thuộc câu trả lời trong task 2.  Nên nhớ trong task 3 giám khảo có thể hỏi rất nhanh và ngắt lời liên tục. Bạn nào đi thi về sẽ biết. Vậy nên ngay đối với học sinh mình, mình KHÔNG BAO GIỜ khuyên học tủ. Chỉ nên chuẩn bị các topic cơ bản và chuẩn bị thêm 1 vài idea với các topic khó. Ngoài ra, tham khảo thêm các topic của các năm trước

Tham khảo:

Kinh nghiệm thực tế trong phòng thi IELTS Speaking

Để cập nhật topic mới nhất, mọi người vui lòng để lại email bằng cách comment phía dưới. Mình sẽ cập nhật topic hàng tuần trong năm 2017 và gửi cho mọi người 🙂 

PART 1

 1. Dream

Do you remember your dream when you wake up?

Do you like hearing others’ dreams?

Do you think dream will affect life?

Do you want to learn more about dreams?

What’s your dream?

Why are dreams so important?

 1. Toy

What was your favorite toy in childhood?

Should parents buy many toys to their children?

What are the benefits of children playing toys?

What are the disadvantages of children playing toys?

 1. Mirror

Do you often look in the mirror?

Do you often buy mirrors?

Where do you put mirrors?

Do you think mirrors are a necessary decoration?

 1. Robots

Are you interested in robots? Why?

Do you like robots to work at your home?

Do you want to take a car which robot is the driver?

Will robots replace human beings in the workplace completely?

 1. Shoes

Are people willing to buy expensive shoes?

Do you like shoes?

Which do you prefer, comfortable shoes or fashionable ones?

Do you buy shoes from online shops?

Why do some people buy a lot of shoes?

 1. Games

Do you play any computer or cellphone games?

Which kind of game do you like to play?

Is it beneficial for young people to play games?

 1. Going out

When do you usually go out, in the daytime or in the evening?

What do you always do when going out?

 1. Bringing things

What will your bring when you go out?

What necessary things you will bring when going out?

How would you remind yourself of something you need to bring?

Will you bring different things in the daytime or at night?

Did you ever forget to bring things?

 1. Housework

Do you do housework at home?

What kind of housework do you often do?

Did you do housework when you were a child?

Do you think that children should do housework?

    10. Friends

Do you prefer to have a best friend or several not so close friends?

What do you do after work or study with friends?

What do you like to do with friends? Why?

  11Indoor Activities

Do you like indoor activities?

Do you prefer outdoor or indoor activities?

What are the benefits of doing indoor activities?

 12. Swimming

Do you like swimming? How often do you swim?

Do you like to go swimming on holiday?

Should everyone learn swimming? Why?

 13. Sports

What are the appropriate ways to do sports?

What are the differences between the sports that old people and the ones that young people do?

What kinds of sports do you like?

 14. Free time

Do you spend your free time at home or outside?

What do you do in free time?

Do you like to spend your free time with families or friends?

 

PART 2

PEOPLE

1 Describe a famous person that you are interested in

You should say

Who this person is

How you got to know about this person

What he or she has accomplished

And explain why you are interested in this person

 

2 Describe a family member you are proud of

You should say

Who this person is

How often you spend time together

What he or she does that makes you proud

And explain why you are proud of this person

3 Describe an interesting neighbor you have

You should say:

Who he or she is

How you got to know this person

How long you’ve known each other

And explain why you think he or she is interesting

4 Describe two people from the same family

You should say

Who they are

How much these two people have similar personalities

How much they look similar

And explain how the two people get along with each other

 ———–
5 Describe a polite person you met

You should say

Who this person was

When and where you met this person

How you met

And explain why you think he or she was polite

 

 

PLACE

6- Describe a café you like to visit

You should say

Where it is

How often you go there

———

7- Describe a quiet place you visited

You should say

Where it was

When you went there

What you did there

And explain how you felt about visiting that place
———-
8- Describe a shop recently opened in your hometown

You should say

What it sells

Where it is

What kinds of people like to shop there

And explain
————–
9 Describe an interesting house/apartment you visited

You should say

Where it was

Whose home it was

What it looked like

And explain why you think it was interesting
—————
10 Describe a popular place where people go swimming

You should say

Where it is

What it looks like

What kinds of

 ————-

OBJECT/UNCATEGORISED

11- Describe a kind of foreign food you tried

You should say

What it was

When and where you had it

Why you had it

And explain how you felt about it

(IELTS Family – Nhóm tự học IELTS)

 

12- Describe a book that you would like to read again

You should say

What the book was about

Why you read it in the first place

What you learned from the book

And explain why you would like to read it again

 

13- Describe a kind of weather you like

You should say

What kind of weather it is

When this weather usually occurs

What you usually do during this weather

And explain how this weather affects your mood

 ———————-

EXPERIENCE 

14 – Describe a time you received good servic eat a restaurant or a shop

You should say

What goods or services you bought

Who you were with when you were served

Why you went there

Explain why you think their service was good

(IELTS Family – Nhóm tự học IELTS)

 

15 Describe a time you spent time with a child

You should say

Who you spend time with

Why you spent time together

What you did together

And explain how you felt about it

 

16- Describe an important event in the history of your country

You should say

When and where it happened

What it was about

How you got to know about it

And explain why you think it is important in the history of your country

 

17- Describe a time you waited for something special

You should say

What you waited for

Why you had to wait for it

What you did while waiting

And explain how you felt while waiting

 

18- Describe a plan you have for the future (not related to work or study)

You should say

What it is

Why you have this plan

What you need to do in order to make the plan work

And explain how you think you will feel after you achieve this plan

(IELTS Family – Nhóm tự học IELTS)

 

19- Describe a holiday you would like to have in the future

When and where you would like to go

Who you would like to go with

What you would like to do there

And explain why you would like to go there

 

20- Describe a decision you disagreed with

You should say

What decision it was

Who made the decision

Whether you told him or her that you disagreed

And explain why you didn’t agree with this decision

 

21- Describe a well-paid job you would like to do in the future

You should say

What job it is

What qualities are required for this job

What you would need to learn to get this job

And explain why you would like to do this job

 

22- Describe an experience in the countryside

You should say

When and where you went

Who you went with

What you did there

And explain why you think it was enjoyable

 

23- Describe an exciting activity you tried for the first time

You should say

What it was

When and where you tried it

Whether it was difficult to do

And explain how you felt about it

 

 24- Describe an interesting talk or speech you heard recently

You should say

When and where you heard it

What the talk or speech was about

Who gave the talk or speech

And explain why you think it was interesting
(IELTS Family – Nhóm tự học IELTS)

 

25- Describe a time you were not allowed to use your mobile phone

You should say

When and where it was

Why you were not allowed to use your phone

What you wanted to use your phone for

And explain how you felt about not being able to use your phone

 

UPDATE

01-    Các khóa học IELTS (nhóm <=10 bạn) do mình trực tiếp hướng dẫn

Người viết bài & tổng hợp:  Đinh Thắng 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.