Để tránh sử dụng các từ ít tính formal như think, feel, trong một số trường hợp các bạn có thể cân nhắc sử dụng từ SENSE.

Chú ý các động từ đi kèm để tạo thành collocations

A person can develop/feel/find a sense of …..

Something can give/bring/foster/instill a sense of

VÍ DỤ 1

Thay vì viết
Teachers should make sure (that) students FEEL enjoyable when studying all subjects.

Có thể viết
Teachers should help students DEVELOP A SENSE OF ENJOYMENT in studying all subjects.

VÍ DỤ 2

Thay vì nhiều bạn hay nói là a stable job, nhiều tài liệu sách báo của Tây thường dùng
A SENSE OF JOB SECURITY- cảm giác có công việc ổn định

Thay vì viết
Most workers think that a stable job is very important

Có thể viết
For most workers, A SENSE OF JOB SECURITY is very important 

VÍ DỤ 3

Khi nói về tinh thần/bản sắc/lòng tự hào dân tộc, có thể nói a sense of national identity/pride hoặc a sense of attachment to a country

–Some songs can help (to) foster a sense of national pride in children.

–Teachers need to instill a sense of national pride in students [cảm giác tự hào dân tộc]

–Learning history can help to develop/build a sense of attachment to the country [= cảm giác gắn bó với đất nước] 

——-
Hy vọng là nhiều bạn có thể áp dụng được từ SENSE vào bài essay như hướng dẫn của mình.

Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.