Đôi khi các bạn viết essay trong IELTS nhưng lại sai quá nhiều lỗi cơ bản hoặc muốn câu của mình native hơn?

Lời khuyên của mình là thay vì viết quá nhiều, hãy cố gắng viết lại 1 đoạn hoặc nếu ngại (hay paraphrase lại trong tiếng Việt là ‘lười’  ) thì chỉ cần viết lại 1-2 câu trong bài essay mà bạn đã từng viết. Sau 1 thời gian chịu khó viết lại, chắc chắn chất lượng bài viết của các bạn sẽ tốt hơn hẳn.

Ví dụ đoạn văn mở bài gồm 2 câu do bạn học sinh viết
1.Many students are choosing to take a gap year after finishing school.

2.I accept that there are good reasons for this, but I believe that they should go to university right after high school instead.

Sử dụng các cấu trúc sau để cải thiện chất lượng câu viết

1. There is an increasing tendency amongst smb to do smth
2. It would be better (for smb) to do smth

Sử dụng từ thay thế

...choose –> opt for
go to university -> attend higher education
...right after-> immediately after

—————————————-
Chúng ta sẽ có các câu tốt hơn như sau
1.There is an increasing tendency amongst many (students) to opt for a gap year between high school and university studies.
2.While there are several good reasons for this, my belief is that it would be better to attend higher education immediately after high school.

Chúc các bạn thực hành tốt và đạt điểm cao trong kì thi IELTS.

Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.