Cách diễn đạt việc học tốt/điểm cao ở trường
– Đinh Thắng –

Mình thấy vẫn có nhiều bạn lúc nói về việc học tốt/điểm cao ở trước thì chỉ nói là study well/better hoặc get high(er) scores. Mình gợi ý một số cách khác nhé 😀

1. to attain better academic results

2. to improve their academic performance

3. to gain high-achieving academic results

4. to achieve good grades at school

5. to achieve school/academic success

6. to achieve better academic outcomes

7. to thrive at school ~ to become very successful at school

8. to be academically successful

9. to make significant academic progress

Trường hợp muốn so sánh hơn thì có thể nói 
– TO PROGRESS QUICKLY hoặc TO OUTPERFORM (their peers)
Students who work hard tend to PROGRESS MORE QUICKLY THAN/ OUTPERFORM their peers at school

Welcome các bạn bổ sung thêm các cụm tương tự nhé 😀

 
 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.